Về Trang Chính

DANH SÁCH ÂN NHÂN YỂM TRỢ NẠN NHÂN BÃ0 LỤT HẢI-YẾN TẠI Phi Luật Tân do Cộng Đồng Việt Nam Tại Louisiana Vận Động (Kết Toán Ngày 20-12-2013)

 

 

1

Ông bà

Ẩn Danh (NO East)

$500.00

 

2

Ông bà

Quách Tịnh

$100.00

 

3

Ông bà

Đào Văn Diêu - An

$100.00

 

4

Ông bà

Đỗ Duy Vy

$100.00

 

5

Ông bà

Lê Hồng Thanh (Thanh Nguyệt)

$300.00

 

6

Nguyệt Ánh

$100.00

 

7

Cung

$40.00

 

8

Ông bà

Quang Lộc (Lê Bá Lộc)

$100.00

 

9

Thanh Mead

$200.00

 

10

Hoàng + Lành

$100.00

 

11

Ông bà

Ẩn Danh Họ Trần

$1,500.00

 

12

Ông bà

Võ Trang

$50.00

 

13

Ông bà

Trần Thư

$50.00

 

14

Ông bà

Trần Thắm

$50.00

 

15

Ông bà

Trần Lài

$50.00

 

16

Ông bà

Đăng Dương

$20.00

 

17

Ông bà

Lê Duyên

$20.00

 

18

Ông bà

Trần Hà

$100.00

 

19

Ông bà

Lai Thị Cam

$50.00

 

20

Ông bà

Phước Đa

$20.00

 

21

Ông bà

Phương Nguyên

$20.00

 

22

Ông bà

Lê Chi

$50.00

 

23

Ông bà

Nguyễn Huyền

$20.00

 

24

Ông bà

Lê Thọ

$200.00

 

25

Ông bà

Thái Lâm

$100.00

 

26

Ông bà

Dương Đường

$200.00

 

27

Ông bà

Trần Văn Cân or Loan + Võ

$200.00

 

28

Ông bà

Nguyễn thị Phiên

$40.00

 

29

Ông bà

Hằng Nguyên

$200.00

 

30

Ông bà

Phạm Văn Sơn

$100.00

 

31

Ông bà

Võ Văn Mười or Hương Ly

$100.00

 

32

Ông bà

William Lai or Trương M Hương  

$500.00

 

33

Ông bà

Nguyễn Văn Trình or Trịnh Minh Tâm

$200.00

 

34

Cụ

Nguyễn văn Nam (94 tuổi sống SSI)

$10.00

 

35

Ông bà

Đỗ Quang Trường

$50.00

 

36

Ông bà

Trần Việt

$50.00

 

37

Ông bà

Nguyễn văn Vui

$160.00

 

38

Ông bà

Trần thị Nhi

$100.00

 

39

Ông bà

Nguyễn Thanh

$100.00

 

40

Ông bà

Lại bá Trường

$50.00

 

41

Ông bà

Võ Sáu

$50.00

 

42

Ông bà

Trần Hay

$50.00

 

43

Ông bà

Nguyễn Biết

$50.00

 

44

Ông bà

Võ Đông

$50.00

 

45

Ông bà

Võ Tùng

$50.00

 

46

Ông bà

Võ Thinh

$100.00

 

47

Ông bà

Tạ Tư

$100.00

 

48

Ông bà

Tạ Nina

$50.00

 

49

Ông bà

Tạ Anny

$50.00

 

50

Ông bà

Kaitlyn

$1.00

 

51

Ông bà

Võ Dũng

$100.00

 

52

Ông bà

Tanya

$10.00

 

53

Ông bà

Danny

$6.00

 

54

Ông bà

David

$3.00

 

55

Ông bà

Võ Đông

$50.00

 

56

Ông bà

Rabbit

$100.00

 

57

Ông bà

Amanda

$5.00

 

58

Ông bà

Jasoo

$10.00

 

59

Ông bà

Adde

$10.00

 

60

Ông bà

Greg

$50.00

 

61

Ông bà

Rudy

$65.00

 

62

Ông bà

Trần Toán

$100.00

 

63

Ông bà

Rayva

$11.00

 

64

Ông bà

Daisy

$5.00

 

65

Ông bà

Jeff

$25.00

 

66

Ông bà

Melvin

$5.00

 

67

Ông bà

Kelvin

$5.00

 

68

Ông bà

Joel

$160.00

 

69

Ông bà

Moivica

$10.00

 

70

Ông bà

Joese

$5.00

 

71

Ông bà

Hội cựu Tù Nhân Chính Trị

$100.00

 

72

Ông bà

Trần Kỳ Tâm

$100.00

 

73

Ông bà

Bùi Kim Hậu

$100.00

 

74

Ông bà

Trịnh Đức Phú (Hội Cao Niên)

$100.00

 

75

Ông bà

Nguyên (Hội Cao Niên)

$100.00

 

76

Hoa (Hội Cao Niên)

$50.00

 

77

Ông bà

Lam Văn Kiên

$20.00

 

78

Ông bà

Lam Hùng

$50.00

 

79

Ông bà

Trấn Hữu An

$100.00

 

80

Ông bà

Cao Văn Hiệp

$100.00

 

81

Ông bà

Vị Ẩn Danh

$50.00

 

82

Ông bà

Úc Xiêng

$100.00

 

83

Ông bà

Nghi Sơn

$100.00

 

84

Ông bà

Vũ Dào

$20.00

 

85

Ông bà

Thọ

$20.00

 

86

Ông bà

Sang

$20.00

 

87

Anh

Út

$20.00

 

88

Ông bà

Phát

$20.00

 

89

Ông bà

Hà Hồ

$20.00

 

90

Ông bà

Linh

$100.00

 

91

Ông bà

$20.00

 

92

Ông bà

Tuấn

$20.00

 

93

Ông bà

Lâm

$20.00

 

94

Ông bà

Nam

$20.00

 

95

Ông

Người Việt Nam mới Định Cư

$10.00

 

96

Ông bà

Savongin

$10.00

 

97

Ông bà

Bùi Văn Tôn

$40.00

 

98

Ông bà

Phú Nguyên

$100.00

 

99

Ông bà

Ngô Vung

$20.00

 

100

Ông bà

Đặng Kim

$10.00

 

101

Ông bà

Phương Nguyên

$40.00

 

102

Ông bà

Quang Nguyên

$50.00

 

103

Ông bà

Tài Nguyên

$50.00

 

104

Ông bà

Cao Quí Binh

$50.00

 

105

Ông bà

Nguyễn Trung Trực

$40.00

 

106

Ông bà

Đặng Văn Tư

$50.00

 

107

Ông bà

Kevin Lê

$50.00

 

108

Ông bà

TRương Liên

$20.00

 

109

Ông bà

Nguyễn Chanh

$50.00

 

110

Ông bà

Sokhoom Prom

$10.00

 

111

Ông bà

Nguyễn Hứa

$20.00

 

112

Ông bà

Ngọc Trân

$100.00

 

113

Ông bà

Nguyễn Dung

$50.00

 

114

Ông bà

Nguyễn Vẽ

$100.00

 

115

Ông bà

Sokhom Ourke

$20.00

 

116

Ông bà

Lê Hùng

$60.00

 

117

Ông bà

Đan Nguyên

$50.00

 

118

Ông bà

Ro Le

$100.00

 

119

Ông bà

Monk Clark

$20.00

 

120

Ông bà

Let Khath

$10.00

 

121

Ông bà

Cang To

$100.00

 

122

Ông bà

Phương Thach

$50.00

 

123

Ông bà

Nguyễn Tuấn

$20.00

 

124

Ông bà

Lê Văn Lập

$10.00

 

125

Ông bà

Nguyễn Voi

$20.00

 

126

Ông bà

Nguyễn Sóc

$50.00

 

127

Ông bà

Lê Phương

$20.00

 

128

Ông bà

Sơn Lam

$10.00

 

129

Ông bà

Phạm Sinh

$300.00

 

130

Ông bà

Cát Gái

$50.00

 

131

Ông bà

Ngô Thu

$50.00

 

132

Ông bà

Vũ Nguyên

$50.00

 

133

Ông bà

Phan Hoàng

$100.00

 

134

Ông bà

Thaái Đăng

$50.00

 

135

Ông bà

Scott Abraham

$25.00

 

136

Ông bà

Nhân Nguyên

$90.00

 

137

Ông bà

Tommy To

$50.00

 

138

Ông bà

Henri Nguyên

$50.00

 

139

Ông bà

Chương Nao

$40.00

 

140

Ông bà

Ngô Đức

$100.00

 

141

Ông bà

Trương Danh

$50.00

 

142

Ông bà

Phaán

$30.00

 

143

Ông bà

Lợi (Amelia)

$50.00

 

144

Ông bà

Hia Tỷ

$20.00

 

145

Ông bà

Bốn (Amelia)

$100.00

 

146

Ông bà

Năm Minh Tuyết

$50.00

 

147

Ông bà

Em Hiền

$20.00

 

148

Ông bà

Hương Hà

$100.00

 

149

Ông bà

Hui

$100.00

 

150

Ông bà

Phụng (Seafood)

$50.00

 

151

Ông bà

Hạnh + Đạt

$60.00

 

152

Ông bà

Quyền Ánh

$100.00

 

153

Chị 

Đỗ

$20.00

 

154

Cháu

Thanh

$20.00

 

155

Chị 

Ánh Phương

$60.00

 

156

Cháu

Kenny Ngọc

$60.00

 

157

Cháu 

Cẩm

$20.00

 

158

Chị

Lan

$40.00

 

159

Ông bà

Hai Hải

$50.00

 

160

Cháu

Lượm

$50.00

 

161

Ông bà

Phúc Hằng

$100.00

 

162

Ông bà

Rột

$30.00

 

163

Ông bà

Chiến (cười)

$30.00

 

164

Ông bà

Thanh Tâm Nguyễn

$100.00

 

165

Cháu

Diễm (Florida)

$100.00

 

166

Ông bà

Hồ Dự

$100.00

 

167

Ông bà

Tài

$50.00

 

168

Ông bà

Trương Sương

$100.00

 

169

Chị

Hồng

$20.00

 

170

Ông bà

Hiên

$50.00

 

171

Em

Việt Dũng

$100.00

 

172

Em 

Bạch + Thu + Tâm

$50.00

 

173

Ông bà

Thư Phong

$50.00

 

174

Ông bà

Đệ

$100.00

 

175

Ông bà

Ngơi

$50.00

 

176

Ông bà

Tiệm Thay Võ Xe Danny Nguyễn

$100.00

 

177

Ông bà

Sister Nail

$110.00

 

178

Chị 

Phụng 

$10.00

 

179

Chị

$20.00

 

180

Chị

Hiền

$20.00

 

181

Cháu

Thúy

$20.00

 

182

Ông bà

Hải Và Trân

$200.00

 

183

Ông bà

Hải Tiệm Gipson

$100.00

 

184

Cháu

Hiền

$50.00

 

185

Ông bà

Ba Chí

$30.00

 

186

Cháu

Nghĩa + Mẹ Huệ (Pháp)

$50.00

 

187

Ông bà

Trường

$40.00

 

188

Ông bà

Hồng Đại

$20.00

 

189

Ông bà

Đinh Đức Huy

$20.00

 

190

Ông bà

Lợi Mã (Boston)

$100.00

 

191

Ông bà

Hà + Nguyễn (VT)

$100.00

 

192

Ông bà

Đặng thị Báo

$50.00

 

193

Ông bà

Lê Thị Lượm + Con

$40.00

 

194

Ông bà

Trương Văn Bảy

$40.00

 

195

Ông bà

Phan quang Hòn

$40.00

 

196

Ông bà

Hooàng Tấm Nguyên

$20.00

 

197

Ông bà

Diệu Hoa

$10.00

 

198

Ông bà

Cao Thị Giờ

$20.00

 

199

Ông bà

Đức Phiêu

$20.00

 

200

Ông bà

Nguyễn Danh Luân

$20.00

 

201

Ông bà

Nguyễn Yên Thảo

$20.00

 

202

Ông bà

Tuệ Thanh

$30.00

 

203

Sư Cô

Chân Nguyên

$20.00

 

204

Ông bà

Phạm Mai Duyên

$100.00

 

 

 

  Cộng

$14,521.00

 

 

      TIẾP THEO

                           TIẾP THEO

 

 

205

Ông

Vương Kỳ Sơn

$100.00

 

206

Ông Bà

Phạm Văn Kén

$100.00

 

207

Lương Kim Hắng

$100.00

 

208

Ông

Nguyễn Văn An

$100.00

 

209

Ông Bà

Lê Văn Đáng

$50.00

 

210

Ông Bà

Châu “Cut & Sew”

$250.00

 

211

Ông Bà

Phan Thanh Hà

$200.00

 

212

Ông Bà Cụ

Nguyễn Văn Nhắc

$50.00

 

213

Ông Bà

Nguyễn Kim Ngọc

$200.00

 

214

Ông Bà

Trần Anh Hào

$300.00

 

215

Ông Bà

David Dang or Kim Dang

$100.00

 

216

Ông Bà

Trương Minh Đức

$50.00

 

217

Ông Bà

Phạm Đại Phú or Gái, Lê

$100.00

 

218

Hội

Ái Hữu Hải Quân VNCH Louisiana

$200.00

 

219

Hội

Không Quân VNCH Louisiana

$100.00

 

220

Bà Cố

Huỳnh ( Cụ Khang giao)

$200.00

 

221

Nhóm

Lời Thề

$120.00

 

222

Ông Bà

Đỗ Tám

$100.00

 

223

Ông Bà

Michael Phan Vũ

$100.00

 

224

Thánh Thất

Cao Đài Temple of  New Orleans

$1,135.00

 

225

Hội

Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Louisiana

$1,500.00

 

226

Ông Bà

Trần Văn Thuận or Uyên, Vũ

$50.00

 

227

Ông Bà

Hồ Tắc –Sally Nails

$100.00

 

228

Ông Bà

Nguyễn Vũ – Midowd Seafơd

$200.00

 

229

Nhân Viên

Hảng May Kalekom

$200.00

 

230

Trương Thị Phan

$50.00

 

231

Ông Bà

Kim Cương Nguyễn

$40.00

 

232

Ông Bà

Thanh Thiện Tô

$40,00

 

233

Ông Bà

Bùi Mỹ Vân

$50.00

 

234

Nguyễn Kim An

$100.00

 

235

Ông Bà

Châu Trang

$30.00

 

236

Ông Bà

Lê Xuân Nhị

$100.00

 

237

Ông

Tám Định

$20.00

 

 

 

TỔNG CỘNG

$20,606.00

 

 

 

 

 

This is alt